Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookie

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://hipnomed.pl oraz podstrony https://hipnomed.pl/nagrania/ (zwanej dalej Stroną).

Administratorem strony jest ALBMED Dawid Albin z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Czaplinieckiej 28, NIP: 771-279-30-12. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail hipnomed.pl@gmail.pl.

Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze Strony.

§ 1

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularz zamówienia produktu elektronicznego dostępnego na Stronie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup. Faktura jest wystawiana Użytkownikowi na życzenie.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Globtel Internet Szymon Hersztek ul. Matecznikowa 2/1 80-126 Gdańsk – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • Urszula Kubiak ul. Grota Roweckiego 21, 97-400 Bełchatów – w celu korzystania z obsługi księgowej,
  • PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celu przeprowadzenia płatności na stronie, w przypadku dokonania zamówienia przez Użytkownika.